Aurora borealis, nordlys, Esrum Sø 2023

Time-Laps video

Nordlys over
Esrum Sø